سینما
استادیوم
سوپرمارکت
مترو
داروخانه
فرودگاه
بیمارستان
مجتمع تجاری
راه آهن
ترمینال
رستوران
ایستگاه اتوبوس
گمرک
پایانه باربری
فضاهای خاص دولتی
فضای خاص شخصی
ایستگاه دوچرخه
راه برون شهری
نانوایی
پمپ بنزین