ایستگاه دوچرخه

ایستگاه دوچرخه

Bicycle station

ایستگاه دوچرخه

تبلیغات در بیلبورد ایستگاه دوچرخه یکی از روش های تبلیغاتی است که با شکل گیری ایستگاه های دوچرخه در شهر به وجود آمده و رواج پیدا کرده است. جذب آگهی برای تبلیغات در بیلبورد ایستگاه دوچرخه می تواند بخشی از هزینه های اجرایی و زیر ساختی برای فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه را تامین نماید.

با زیاد شدن تعداد خودرو های شخصی در خیابان های شهر و بروز پدیده آلودگی هوا، ترویج حمل و نقل سالم تبدیل به یکی از مهم ترین اولویت های حمل و نقل شهری شده است. به همین علت استفاده از اسفاده از دوچرخه می تواند یکی از بهترین روش ها برای کاهش حجم ترافیک و آلودگی هوا باشد. چراکه دوچرخه یکی از پاک ترین وسایل حمل ونقل عمومی است و استفاده از دوچرخه می تواند اسمان آلوده و غبار گرفته شهر ها را دوباره پاک و آبی کند البته به شرط آن که برای اسفاده از این وسیله فرهنگ سازی شود و امکانات و مسیر های ویژه ای برای دوچرخه سواران مهیا شود.

تماس با کارشناسان فروش :  0933 445 1660
    
ایستگاه دوچرخه
تعداد آگهی ایستگاه دوچرخه: 0