راه برون شهری

راه برون شهری

Rural Roads

 راه های برون شهری (Rural Roads):

راهها ي خارج از شهر (برون شهري) كه بيشتر براي عبور و مرور وسايط نقليه مورد استفاده قرار مي گيرد به جاده معروف است.

راههاي برون شهري طبقه‌بندي‌هاي متفاوتي دارند كه در اين قسمت به سه نوع از طبقه ‌بندي كه از اهميت بيشتري برخوردار هستند مي‌پردازيم.

 

طبقه بندی بر اساس حجم رفت و آمد و سرعت مبنا (سرعت طرح)
در این نوع طبقه بندی منظور از حجم رفت و آمد، عبارت است از متوسط روزانه یكساله تعداد وسیله نقلیه ای كه می تواند با برخورداری از نظم و ایمنی مطلوب از راه عبور كند.

سرعت طرح یا سرعت مبنا، در قطعه معینی از راه عبارت است از سرعتی كه بر اساس آن در نقاط مسئله دار مسیر، حداقل مشخصات هندسی راه تعیین گردد.
لذا با استفاده از دو عامل مهم حجم و سرعت طبقه بندی راه های برون شهری مطابق جدول شماره 1 می باشد.

جدول شماره 1 طبقه بندی راه های برون شهری 
 

نوع راهدرجه راهسرعت طرحمتوسط ترافیک روزانه 
دوخطه
متوسط ترافیک روزانه
چهار خطه
آزاد راهیک≥90-10000-15000
بزرگراهیک≥80-12000-25000
راه های اصلی ملییک60-1203000-700012000-20000
راه های فرعی استانیدو40-1003000-700012000-20000
راه های فرعی حوزه ایسه40-802000-5000-
راه های فرعی روستایی-40-601500-3000-

 

طبقه بندی راه های برون شهری بسته به اهمیت عملكرد و وظیفه آنها در شبكه راه های كشور دارای درجات مختلفی است كه به صورت زیر تقسیم بندی می‌شود:

الف : راه های سریع السیر (آزادراه و بزرگ‌راه )
ب : راه های اصلی
ج: راه های فرعی

 

تماس با کارشناسان فروش :  0933 445 1660
    
راه برون شهری
تعداد آگهی راه برون شهری: 6