تابلوهای بنری ایستگاهها

تابلوهای بنری ایستگاهها

Station banners

تابلوهای بنری ایستگاهها

جایگاه این سازه ها در سکوی مترو است ومیانگین زمان حضور3دقیقه ای مخاطب درسکوها،میزان توجه دقیق تربه تبلیغات درآن رسانه افزایش یافته وابعاد بزرگتراین سازه ها نیزتاثیرگذاری آن را افزایش می دهد

قسمت زیادی از رزرو تبلیغات در مترو و بنر های مربوط به تبلیغات در ساختمان ایستگاه مترو که دارای قسمت های بزرگ و گسترده است و یک فضای مناسبی برای تبلیغ می باشد در نظر گرفته شده است

-----------------------------------------------------------------------------------------

The location of these structures is on the subway platform and the average time of the audience's presence in the platforms for 3 minutes, the amount of attention paid to the advertisement in that media has increased and the larger dimensions of these structures also increase its effectiveness.

 

Station banners

 

 

تماس با کارشناسان فروش :  0933 445 1660
    
تعداد آگهی تابلوهای بنری ایستگاهها: 0